FILOTHEI TENNIS CLUB

καταστατικο

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ


ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνίσταται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ», με έδρα την Αθήνα, που έχει ως κύριο σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και την άσκηση των μελών του στο άθλημα της αντισφαιρίσεως στο άθλημα του μπρίτζ και άλλα πνευματικά ή σωματικά αθλήματα. Και εν γένει στη σωματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία τους, με κάθε πρόσφορο για το σκοπό αυτό μέσο, κατά την κρίση των διοικούντων το Σωματείο.
Κατόπιν της εγκαταστάσεως του Ομίλου στη Φιλοθέη, η επωνυμία αυτού μεταβάλλεται σε «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» με έδρα την Φιλοθέη Αττικής.

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι πόροι του Ομίλου αποτελούνται:
1. Από τις εγγραφές των μελών
2. Από τις έκτακτες καταβολές των μελών, που επιβάλλονται εκάστοτε από τις Γενικές Συνελεύσεις.
3. Από τις πάσης φύσεως δωρεές κι επιχορηγήσεις.
4. Από τις εισπράξεις των αθλοπαιδιών, συναντήσεων κι επιδείξεων.
5. Από τις εισπράξεις του εντευκτηρίου / κυλικείου κλπ. και των διαφόρων εορτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέλος του Ομίλου μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (180) έτος της ηλικίας του, δε έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα που ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα, δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο Βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, δεν έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα.
Δεν είναι δεκτοί ως μέλη, οι διαιτητές, εν ενεργεία και μη, ομαδικού αθλήματος, μέλη του οικείου συνδέσμου διαιτητών και εν ενεργεία προπονητές του αθλήματος της αντισφαίρισης, το προσωπικό του Σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από τη λήξη της, όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση ή η εκτέλεση έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη.
Για την εγγραφή ως μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου υποβληθείσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Ομίλου κι έγκριση του Συμβουλίου δια μυστικής ψηφοφορίας κατά την απόλυτη πλειοψηφία που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη καταβάλλουν:
1. Δικαίωμα εγγραφής
2. Συνδρομή έξι (6) μηνών προκαταβολικώς εντός του μηνός Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και
3. Τις έκτακτες καταβολές των μελών, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Κάθε μέλος του Ομίλου έχει δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον προ της ψηφοφορίας και της εκλογής έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Όμιλο και εφόσον έχει εκπληρώσει ένα (1) έτος ως μέλος.
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ομίλου, ο οποίος εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μελών. Η παραβίαση του Κανονισμού από κάποιο μέλος αποτελεί και λόγο διαγραφής του κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε όμως κατόπιν προηγούμενης συστάσεως και υποδείξεως.
Επίσης, η μη τήρηση του Κανονισμού από τους υπαλλήλους του Ομίλου και κάθε τρίτου που προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία προς αυτόν, αποτελεί λόγο καταγγελίας της μετ' αυτών συμβάσεως οποιασδήποτε σχέσεως, άνευ καταβολής οιασδήποτε αποζημιώσεως, εφόσον η παράβαση του Κανονισμού έχει σημειωθεί κατ' επανάληψη και οφείλεται σε σαφή υπαιτιότητα, αδιαφορία, ανυπακοή ή ολιγωρία του παραβάτη, αρνούμενου να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις και υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα του Εφόρου Τάξεως του Ομίλου, στον οποίο κατά τους όρους του παρόντος ανατίθεται η επιμέλεια της τήρησης του Κανονισμού.
Κατά την απουσία του Εφόρου τάξεως κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ελέγξει την τήρηση του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κατόπιν εγκρίσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται εκτάκτως να αθλούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου παίκτες χωρίς να έχουν εγγραφεί ως μέλη, καταβάλλοντας μηνιαίο ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τέτοια άδεια χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις προσώπων που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες, παρεχομένης ευχέρειας ανανεώσεως για ένα ακόμη τρίμηνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στον Όμιλο που έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες και πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες, δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόταση δύο μελών του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εκτός των μελών αναγνωρίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και επίτιμα μέλη, τιμής ένεκεν, πρόσωπα που προσέφεραν στον Όμιλο ή τον Αθλητισμό εξαίρετες υπηρεσίες. Τα μέλη αυτά απαλλάσσονται πάσης εισφοράς, οιασδήποτε φύσεως, δεν μετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι αιτήσεις προς εγγραφή μελών πρέπει να αναρτώνται επί οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες στον επί τούτω πίνακα στο Εντευκτήριο του Ομίλου. Σε περίπτωση που μέλος του Ομίλου έχει σοβαρούς λόγους κατά της εγγραφής του αιτούντος, μπορεί να τους γνωστοποιήσει εγγράφως, υπό τον όρον της εχεμύθειας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την εισαγωγή της αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Αίτηση προς εγγραφή μέλους που έχει ήδη απορριφθεί , δεν μπορεί να εισαχθεί εκ νέου πριν την παρέλευση εξαμήνου από της απορρίψεώς της. Η απόφαση της απόρριψης οφείλει να είναι αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος καθυστερήσει να πληρώσει την συνδρομή του επί εξάμηνο, ο Ταμίας οφείλει να του υπενθυμίσει το παρόν άρθρο του Καταστατικού, δίνοντάς του δεκαπενθήμερη προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Ταμία, διαγράφει το μέλος αυτό από το Μητρώο. Ο διαγραφείς δύναται να γίνει και πάλι μέλος, εάν καταβάλει τα οφειλόμενα από την διαγραφή του και μέχρι την επανεγγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Όμιλο, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Τα μέλη του Συλλόγου αποβάλλονται και διαγράφονται υποχρεωτικά για τους εξής λόγους:
1. Για άσωτο κι ανήθικο βίο.
2. Εφόσον καταδικασθούν για κάποιο αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης ενδεικτικά κάποιο μέλος μπορεί να διαγραφεί από τον Όμιλο: α) για μη συμμόρφωση στο παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου, όπως επίσης και σε όσα καθορίζει ο Έφορος Τάξεως του Ομίλου κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ,
β) για καθυστέρηση της συνδρομής τους επί έξι (6) μήνες και γ) για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα όργανα της Διοίκησης του Ομίλου παύονται για τους ίδιους λόγους, όπως και τα μέλη του Ομίλου.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι κάποιο μέλος πρέπει να διαγραφεί, κληρώνει μεταξύ των μελών του Ομίλου τρία (3) μέλη τα οποία συνεδριάζοντας από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζουν για τη διαγραφή ή όχι του μέλους, με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του ειδικού αυτού Συμβουλίου. Η απόφαση του Συμβουλίου αυτού είναι έγκυρη αν κατά τη συνεδρίαση παρίστανται εννέα (9) από τα δώδεκα (12) μέλη του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος για απαρτία αριθμός, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από τρεις (3) ημέρες, οπότε αρκεί η παρουσία οκτώ (8) μελών και η απόφαση λαμβάνεται με έξι (6) ψήφους. Κάθε απόφαση του Συμβουλίου αυτού θεωρείται ανέκκλητη. Όποιος διαγράφεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί εκ νέου να προταθεί ως μέλος.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο Όμιλος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η εντολή του όμως παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του διάδοχου Συμβουλίου. οι δυο (2) αμέσως επόμενοι επιλαχόντες θεωρούνται ως αναπληρωματικοί, οι οποίοι αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτούνται εντός της θητείας του Συμβουλίου ή που κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής
Οι Σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους κατά την πρώτη συνεδρίαση τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και δύο Εφόρους, Τάξεως και Αθλητισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από τα μέλη να ορίσει δύο βοηθούς Εφόρου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ενήλικοι, ήτοι να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (180) έτος και να είναι εγγεγραμμένοι νόμιμα μεταξύ των μελών του Ομίλου τουλάχιστον για ένα έτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση του Προέδρου μέσω του Γενικού Γραμματέα συνεδριάζει όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων, που απευθύνεται στον Πρόεδρο κι αναφέρει το αντικείμενο της Συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε μέλη του. Δεν επιτρέπεται αντιπροσώπευση απόντος μέλους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει την ακριβή τήρηση του Καταστατικού, του Κανονισμού και του προϋπολογισμού. Διορίζει και παύει το προσωπικό, αποφαίνεται για διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των μελών κι αποφασίζει περί της επιπλήξεως ή της προτάσεως διαγραφής των παρεκτρεπομένων, αποφασίζει για την τοποθέτηση της περιουσίας του Ομίλου, δέχεται ή απορρίπτει δωρεές προς τον Όμιλο και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Συμβουλίου για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις θωρείται ως παραίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει έναντι των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Πρόεδρος υπογράφει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα και εκπροσωπεί τον Όμιλο εξώδικα καθώς κι ενώπιον Δικαστηρίων, κάθε άλλης Αρχής του Κράτους και τρίτων. Δίνει εντολή για την πληρωμή των εξόδων που ορίζονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό και κάθε άλλης έκτακτης δαπάνης, υπογράφοντας τα απαιτούμενα χρηματικά εντάλματα. Συντάσσει με το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό εκάστου έτους και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση. Ζητάει λογοδοσία από τον Ταμία, όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού και του Καταστατικού. Δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν και τον αφαιρεί από αυτούς που ξεφεύγουν από το θέμα. Ανακαλεί στην τάξη όσους παρεκτρέπονται. Προτείνει στον Όμιλο την αποδοκιμασία όσων παρεκτρέπονται κατ' επανάληψη. Ορίζει τους αναπληρωτές του γενικού Γραμματέα, του Ταμία και των Εφόρων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο πρεσβύτερος των Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Γενικός Γραμματέας παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται προς τον Όμιλο. Εκτελεί την αλληλογραφία, συντάσσει και συνυπογράφει μετά του προέδρου τα πρακτικά του Συμβουλίου και κάθε έγγραφο. Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και τη σφραγίδα του Ομίλου καθώς και τα αρχεία αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο όμιλος τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία, θεωρημένα όλα από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο, ήτοι: α)Μητρώου Μελών, β)Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ)Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ)Εσόδων Εξόδων, ε)Περιουσιακών Στοιχείων , στ)Πρωτοκόλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Ειδικά ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και βιβλίο διπλοτύπων εισπράξεων, με τα οποία εισπράττει τα έσοδα του Ομίλου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα για τον τελευταίο βιβλία. Εκτελεί επί αποδείξει κάθε πληρωμή, δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου και του Ταμία. Οφείλει, όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο να δίνει έκθεση όπου εμφαίνεται η Ταμιακή κατάσταση. Συντάσσει τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως. Ευθύνεται προσωπικώς για τα χρήματα του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο Έφορος Τάξεως επιμελείται της τηρήσεως της καλής τάξεως στο γήπεδο του Ομίλου και στο Εντευκτήριο αυτού, καθώς και της συντηρήσεως των κινητών εγκαταστάσεων και της εν γένει κινητής περιουσίας του Ομίλου. Ο δε Έφορος αθλητισμού των πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο Ταμίας του Ομίλου δύναται να κρατά στο ταμείο του για τις επείγουσες και τρέχουσες ανάγκες του Ομίλου και να διαχειρίζεται, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις, κατ 'ανώτατο όριο ποσόν ίσο προς το 1% του συνόλου του προϋπολογισμού, υποχρεούται όμως να καταθέτει τα χρήματα του Ομίλου πλέον του ως άνω ποσού σε μία Τράπεζα των Αθηνών. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού εκ των Τραπεζών θα γίνεται με επιταγές ή εντολές ή εξουσιοδοτήσεις υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Κάθε χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου τα μέλη συγκαλούνται υπό του Προέδρου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως:
1. Επικυρώσουν τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ακούσουν την λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος, του οικονομικού απολογισμού αυτού και του πορίσματος των ελεγκτών και τους εγκρίνουν.
3. Εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως
4. Προβούν σε αρχαιρεσία και εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Οικονομική χρήση ορίζεται από την 1 η Ιανουαρίου εκάστου έτους έως την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τα μέλη συγκαλούνται υπό του Προέδρου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν αυτός ή το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνουν αναγκαίο, χάριν ζωτικών συμφερόντων του Ομίλου. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί επίσης όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο, από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, αναφέροντας στην αίτηση και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η σύγκληση της Συνελεύσεως. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών το αργότερο από την παραλαβή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Οι προσκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται οκτώ (8) ημέρες το αργότερο πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, αναφέροντας συγκεκριμένα τον τόπο, την ημέρα και ώρα, καθώς και την ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων ο Πρόεδρος που εκλέγεται από τα μετέχοντα σε αυτή μέλη, από τα οποία εκλέγεται ταυτόχρονα και ο Γραμματέας, καθώς και δύο ψηφολέκτες, για την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας.
Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Μη γενομένης απαρτίας στην πρώτη Συνέλευση, γίνεται νέα εντός οκτώ (8) ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Δεν επιτρέπεται η παράσταση δι' αντιπροσώπου στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η αποδοχή ή η απόρριψη των υποβαλλομένων προτάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία, για προσωπικά δε ζητήματα, με μυστική ψηφοφορία. Κατά την ψηφοφορία, εάν βρεθεί ισοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, εάν δε πάλι βρεθεί ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.

E. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται διμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ένα αναπληρωματικό μέλος προς έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Είκοσι (20) ημέρες προ της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα στοιχεία της διαχειρίσεώς του προς έλεγχο, διευκολύνοντας την Εξελεγκτική Επιτροπή στον έλεγχό της και παρέχοντας σε αυτήν κάθε σχετική πληροφορία.
Δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες προ της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η Επιτροπή παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την έκθεση ελέγχου της, προς υποβολή της στην Γενική Συνέλευση.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού δύναται να γίνει από την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία παρίστανται το ήμισυ τουλάχιστον των μελών του Ομίλου και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των κατά την συνέλευση παρισταμένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ο Όμιλος διαλύεται αμέσως μόλις ο αριθμός των μελών μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι. Εκτός από την περίπτωση αυτή ο Όμιλος μπορεί να διαλυθεί και με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως των μελών, απαρτιζόμενης από το ήμισυ τουλάχιστον των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των κατά την Συνέλευση αυτή παρισταμένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Σε περίπτωση διαλύσεως του παρόντος Σωματείου η περιουσία αυτού που έχει εκκαθαριστεί κατά τις υπάρχουσες διατάξεις, περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ζ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η σφραγίδα του Ομίλου είναι κυκλική και φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1927» και μέσα σε κύκλο εικόνα αντισφαιριστού.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις ,εγκρίθηκε σήμερα από την τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε ,από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Φιλοθέη 11-3-2001